• Strona Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania: szkolazdumka.pl

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP


ZASADY OGÓLNE.


Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001r Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.
Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust. 2). Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach.

Zgodnie z art. 3 ustawy

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

2) wglądu do dokumentów urzędowych,

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UDOSTĘPNIENIU.

Artykuł 6 ustawy szczegółowo określa rodzaj informacji stanowiącej informację publiczną.


FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI.


Zgodnie z art. 7 ust 1


Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,


2) udostępniania,

3) wstępu na posiedzenia i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI.


Odmowa udzielenia informacji może nastąpić tylko ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni ( art. 16 ustawy).

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK.


Zgodnie z ustawą (art.10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć w Sekretariacie Szkoły.

OPŁATY


Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Szkoła będzie musiała ponieś dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art.15). Wnioskodawca w terminie 14 dni od złożenia wniosku zostaje powiadomiony o wysokości opłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Udostępnienie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art.13 ust.2). W przypadku, gdy niemożliwe jest zachowanie tego terminu, należy powiadomić wnioskodawcę ( w terminie 14 dni) o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY


W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2016-11-19 17:40:24 | Data modyfikacji: 2016-11-19 17:44:41.
Data wprowadzenia: 2016-11-19 17:40:24
Data modyfikacji: 2016-11-19 17:44:41
Opublikowane przez: Włodzimierz Halan