• Strona Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania: szkolazdumka.pl
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane -
budowa boiska wielofunkcyjnego

Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest; „Budowa boiska wielofunkcyjnego”


Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV): 


45000000-7 Roboty budowlane


45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę


45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej


 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.


Załaczniki:

ogloszenie_o_zamowieniu_.pdf

Swz_oraz_zalaczniki_do swz.zip

dokumentacja_do_zamowienia.zip

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Krzysztof Szmit | Data wprowadzenia: 2022-07-29 21:38:16 | Data modyfikacji: 2022-07-29 21:58:54.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1.2020. Nazwa zadania: „Zakup i Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

POL – SAR  Sp z oo 04-761 Warszawa ul. Zwoleńska 81 lok. 6B

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę

 Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

  1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
  2. odrzucenia oferty wykonawcy
  3. wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

  1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
  2. zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
  3. na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Maria Olga Sycz | Data wprowadzenia: 2020-07-06 19:12:38 | Data modyfikacji: 2020-07-06 19:15:41.
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1.2020. Nazwa zadania: „Zakup i Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”


Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 


(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Nazwa zamawiającego informuje, co następuje: 


Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 255 000,00 zł 


W terminie do dnia 2020-06-17 złożono następujące oferty:


Nr 1 POL – SAR  Sp z oo 04-761 Warszawa ul. Zwoleńska 81 lok. 6B. Cena 209 961,00 zł okres gwarancji modułu 25 lat okres gwarancji roboty budowlanej 36 m-cy. Termin  realizacji 100 dni. Termin płatności 30 dni.  


Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wykonawcy mogą wykorzystać wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, będący załącznikiem do niniejszej Informacji.


Załącznik:


1. wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik poniżej)


 Dyrektor Maria Olga Sycz

 zal_nr_1.rtf

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Krzysztof Szmit | Data wprowadzenia: 2020-06-18 17:18:29 | Data modyfikacji: 2020-06-18 17:27:23.
Ogłoszenie o zamówieniu „Zakup i montaż
instalacji fotowoltaicznej"

Dokumentacja na „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania
w Górowie Iławeckim " w załączniku.

dokumenty_przetarg.zip

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2020-05-28 21:44:41.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Inwestorskiego podczas termomodernizacji budynku dydaktycznego i sali sportowej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:


Koordynator inspektorów nadzór nad robotami budowlanymi:


F. U. H. Projektowanie – Nadzór – Doradztwo – Wykonawstwo Adam Nadolny Kiertyny Małe 5B 11-200 Bartoszyce.


Cena 22446,27zł


Nadzór nad robotami elektrycznymi


Usługi Branży Elektrycznej ELKO Bogdan Kozak 11-200 Bartoszyce ul. Jeziorna 3


Uzasadnienie wyboru: 


Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zaproszeniu. Oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w zaproszeniu. 


W prowadzonym postępowaniu złożono dwie ww. oferty


Środki ochrony prawnej


Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:


1)wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;


2)odrzucenia oferty wykonawcy


3)wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Maria Olga Sycz | Data wprowadzenia: 2019-11-19 11:18:08 | Data modyfikacji: 2019-11-19 11:19:39.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1/3.2019. Nazwa zadania: : „Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:


Materiały Budowlane Hurt-Detal Arkadiusz Gołombiewski


11-200 Bartoszyce ul. Zientary - Malewskij 4.


Cena 2 149 696,99zł, 


Uzasadnienie wyboru: 


Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


Nr  1


JL sp. z oo. 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Forteczna 27. Cena 58,61pkt, termin realizacji 10pkt, okres gwarancji 30pkt. Łącznie 98,61pkt.


Nr 2


Materiały Budowlane Hurt-Detal Arkadiusz Gołombiewski 11-200 Bartoszyce ul. Zientary - Malewskij 4. Cena 60pkt, Termin realizacji 10pkt., okres gwarancji 30 pkt. Łącznie 100pkt. 


Środki ochrony prawnej


Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:


1)wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;


2)odrzucenia oferty wykonawcy


3)wyboru najkorzystniejszej oferty


W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.


Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:


1)niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub


2)zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 


Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.


Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Maria Olga Sycz | Data wprowadzenia: 2019-11-12 14:57:57 | Data modyfikacji: 2019-11-12 14:59:32.
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1/3.2019. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej w zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.


 Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 


(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania informuje, co następuje: 


 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 145 000,00zł. 


 W terminie do dnia 2019-11-05 złożono następujące oferty:


 Nr  1


JL sp. z oo. 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Forteczna 27. Cena 2 200 742,01zł, termin realizacji do dnia 15.05.2020r., okres gwarancji 60 m-cy.


Nr 2


Materiały Budowlane Hurt-Detal Arkadiusz Gołombiewski 11-200 Bartoszyce ul. Zientary - Malewskij 4. Cena 2 149696,99zł, Termin realizacji do dnia 15.05.2020r., okres gwarancji 60 m-cy. 


 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wykonawcy mogą wykorzystać wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, będący załącznikiem do niniejszej Informacji.


 Załącznik:


1. wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 zal_1.pdf

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Krzysztof Szmit | Data wprowadzenia: 2019-11-07 11:20:40 | Data modyfikacji: 2019-11-07 11:26:36.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
(zamówienie nr 611330-N-2019 z dn. 17.10.2019)

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim: Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej w Zespóle Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.


 Cała dokumentacja przetargu w załączniku poniżej.

 dokumentacja_przetarg__.zip

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Kowalski Janusz | Data wprowadzenia: 2019-10-17 21:33:12 | Data modyfikacji: 2020-10-15 14:11:16.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1.2019. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej w zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.


 Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.


 Uzasadnienie faktyczne całości postepowania: Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


 Uzasadnienie prawne całości postepowania: Atr 93 ust 1 pkt 4


 W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty:


JL sp. z oo. 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Forteczna 27.


 W niniejszym postepowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy:


 Środki ochrony prawnej od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).


Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:


1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub


2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 


na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 


Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.


Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się  w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Maria Olga Sycz | Data wprowadzenia: 2019-10-07 19:30:21 | Data modyfikacji: 2019-10-07 19:34:11.
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1/2.2019. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej w zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.


 Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Dyrektor Zespółu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania informuje, co następuje:  Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 920 758,00zł. 


 W terminie do dnia 2019-09-12 złożono następujące oferty:


Nr  1


Materiały Budowlane Hurt-Detal Arkadiusz Gołombiewski 11-200 Bartoszyce ul. Zientary - Malewskij 4. Cena 2 299 108,77zł, Termin realizacji do dnia 31.05.2020r., okres gwarancji 60 m-cy. 


Nr 2


JL sp. z oo. 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Forteczna 27. Cena 2 200 742,01zł, termin realizacji do dnia 29.05.2020r., okres gwarancji 60 m-cy.


Nr 3


Jan Mierzwa Zakład Remontowo – Budowlany „Mierzbud” 11-220 Górowo Iławeckie, Wiewiórki 6. Cena 1 961 251,71zł, termin realizacji 15.06.2019, okres gwarancji 60 m-cy.


Nr 4


Michał Zarębski MEZARIST 10 – 692 Olsztyn ul. Janowicza 15/19. Cena 2 422 840,78zł, termin realizacji 31.05.2019, okres gwarancji 5 lat.


Nr 5 


PPHU Lech Bud sp. Z o. o. 11-100 Lidzbark Warmiński ul Piękna 3A. Cena 2 144 722,16zł, termin realizacji - brak danych, okres gwarancji 60 m-cy 


Nr 6


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DOMEX” Jan Fydrych 11-100 Lidzbark Warminski ul. Piłsudskiego 17. Cena 2 547 521,52zł, termin realizacji 273dni, okres gwarancji 60 m-cy.


 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wykonawcy mogą wykorzystać wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, będący załącznikiem do niniejszej Informacji.


 Załącznik:


1. wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 zal_nr__1.pdf

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Maria Olga Sycz | Data wprowadzenia: 2019-09-15 14:55:04 | Data modyfikacji: 2019-09-15 15:05:21.
Komunikat w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie dostawy pt.:
„Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali
sportowej w Zespole Szkół z Ukraińskim
Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zapytania:


Zapytanie 1: 


w treści SIWZ zawartej w dziale V pkt. 2 ppkt 3), na potwierdzenie posiadanej przez oferenta wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga realizacji w okresie ostatnich 5 lat dwóch zadań polegających na budowie, remoncie lub termomodernizacji budynków o wartości minimalnej 300 000,- zł każde


natomiast


w treści SIWZ zawartej w dziale VII pkt. 5 ppkt 1), na potwierdzenie posiadanej przez oferenta wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dwóch robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat  o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,- zł każda


Zapytanie 2


W związku z dublującymi się dokumentami udostępnionymi przez Zamawiającego na stronie internetowej (np. dokumenty zawarte w pliku "dokumentacja 2" i "dokumentacja budowlana", a także w pliku "dokumentacja 1" i "termo modernizacja", prosimy o sprecyzowanie, która dokumentacja jest właściwa.


Odpowiedzi:


Ad 1 Na potwierdzenie posiadanej przez  wykonawcę wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga realizacji w okresie ostatnich 5 lat dwóch zadań polegających na budowie, remoncie lub termomodernizacji budynków o wartości minimalnej 300 000,- zł każde


Ad 2 Zamawiający usuwa powtarzające się pliki


 

dokumentacja__1.zip

dokumentacja__2.zip

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2019-09-05 06:20:21 | Data modyfikacji: 2019-09-05 06:26:01.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
(zamówienie nr 589951-N-2019 z dn. 27.06.2019)

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim: Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej w Zespóle Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.


 Dokumentacja przetargu w załącznikach.

ogloszenie_info.pdf

dokumentacja_1.zip

dokumentacja_2.zip

dokumentacja_budowlana.zip

termo_modernizacja.zip

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Krzysztof Szmit | Data wprowadzenia: 2019-08-27 20:28:56 | Data modyfikacji: 2019-08-27 20:36:04.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1.2019. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej w zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.


 Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.


 Uzasadnienie faktyczne całości postepowania:


Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;


 Uzasadnienie prawne całości postepowania:


Atr 93 ust 1 pkt 4


 W niniejszym postępowaniu odrzucono oferty: JL sp. z oo. 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Forteczna 27.


 Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:


Oferta  została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


 W niniejszym postepowaniu wykluczono wykonawcę: JL sp. z oo. 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Forteczna 27.


 Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie  spełnia warunków  udziału w postepowaniu;


 Uzasadnienie prawne: art. 22 ust. 1b pkt. 3) ustawy Pzp,


 Środki ochrony prawnej od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).


Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:


1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub


2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 


na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 


Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.


 Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się  w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Maria Olga Sycz | Data wprowadzenia: 2019-08-05 21:28:30 | Data modyfikacji: 2019-08-05 21:32:55.
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1.2019. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej w zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.


 Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Dyrektor Zespółu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania informuje, co następuje: 


 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 920 758,00zł.  W terminie do dnia 2019-07-22 złożono następujące oferty:


 Nr  1


JL sp. z oo. 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Forteczna 27. Cena 1 747 911,72zł, termin realizacji do dnia 30.05.2020r., okres gwarancji 60 m-cy.


Nr 2


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DOMEX” Jan Fydrych 11-100 Lidzbark Warminski ul. Piłsudskiego 17. Cena 2 566 894,82zł, termin realizacji 324 dni, okres gwarancji 60 m-cy.


Nr 3


Materiały Budowlane Hurt-Detal Arkadiusz Gołombiewski 11-200 Bartoszyce ul. Zientary - Malewskij 4. Cena 2 329 677,09zł, Termin realizacji do dnia 31.05.2020r., okres gwarancji 60 m-cy. 


 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wykonawcy mogą wykorzystać wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, będący załącznikiem do niniejszej Informacji.


 Załącznik Nr 1: (wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej)

 zal_nr_1.pdf

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Maria Olga Sycz | Data wprowadzenia: 2019-07-23 18:56:35 | Data modyfikacji: 2019-07-23 19:11:04.
KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy


pt.: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”. 


 Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści pecyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zapytania:


Zapytanie 1: 


Na stronie Zamawiającego brak załącznika w postaci dokumentacji budowlanej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji budowlanej na stronie Zamawiającego. Brak dokumentacji budowlanej uniemożliwia przygotowanie oferty.


Odpowiedzi:


 W załączniku do komunikatu jest komplet dokumentacji przetargowej również z dokumentacją budowlaną.


Zmiany:


1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert i ustala go na dzień 22.07.2019.


2. Zamawiający zmienia nr konta na które wykonawcy mogą wnosić wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy:


74 1030 1218 0000 0000  9251 5044 


Załączniki: 

termomodernizacja.zip

dokumentacja budowlana.zip

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Kowalski Janusz | Data wprowadzenia: 2019-07-16 23:11:42 | Data modyfikacji: 2019-07-16 23:44:56.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 564738-N-2019
z dn. 25.06.2019

Szczegóły w załączonym pliku.

 zmiany_w_ogłoszeniu.pdf

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Autor: Krzysztof Szmit | Data wprowadzenia: 2019-07-15 22:26:36 | Data modyfikacji: 2019-07-15 22:42:36.
Ogłoszenie nr 58198 - 2017 z dnia 2017-04-04 r.


Górowo Iławeckie: na dostawy pomocy dydaktycznych
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Pomorska Grupa Doradcza ul. Zbożowa 7/46, 81-020 Gdynia Adres poczty elektronicznej: przetargi@kamilzbroja.eu Numer telefonu: 500 205 198; Numer faksu: 58 620 80 57
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, krajowy numer identyfikacyjny 28017605800000, ul. ul. Szkolna 6, 11220 Górowo Iławeckie, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 897 611 243, faks 897 611 228,

e-mail: krzysztof.szmit7@wp.pl,  

http://www.szkolazdumka.samorzad.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:


Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: na dostawy pomocy dydaktycznych
Numer referencyjny PGD/DUMKA/003
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Część I Dostawy pomocy dydaktycznych: PRACOWNIA MATEMATYCZNA LABORATORIUM CHEMICZNE LABORATORIUM GEOGRAFICZNE LABORATORIUM BIOLOGICZNE LABORATORIUM FIZYCZNE LABORATORIA JĘZYKOWE

II.5) Główny kod CPV): 39162100-6,
Dodatkowe kody CPV: 39162110-9, 39162200-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Trybu zamówienia z wolnej ręki dokonano na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. W przeprowadzonym poprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie płynęły żadne oferty.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Część Nr 1
Nazwa Dostawa pomocy dydaktycznych

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


CEZAS - GLOB Sp. z o.o., , ul. Żelazna 2, 10419, Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2017-04-04 21:14:08 | Data modyfikacji: 2017-04-04 21:19:32.
INFORMACJA O ZŁOŻÓNYCH OFERTACH ORAZ WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZLOŻONEJ W POSTEPOWANIU
nr PGD/DUMKA/002

INFORMACJA O ZŁOŻÓNYCH OFERTACH ORAZ WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZLOŻONEJ
W POSTEPOWANIU nr PGD/DUMKA/002 na dostawy pomocy dydaktycznych oraz komputerów z
infrastrukturą sieciową – Część II zamówienia – dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń


Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 175.876,59 zł brutto.
W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:


1. NET SYSTEM
ul. Przechodnia 6, 14-100 Ostróda


z ceną: 174.886,00 PLN brutto, terminem wykonania 1 dzień roboczy i okresem gwarancji 60 miesięcy.
Oferta uzyskała: w kryterium 1 – 60 punktów, kryterium 2 – 30 punktów, 3 – 10 punktów. RAZEM: 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.


2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gąbka Sp. z o.o.
ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom


z ceną: 195.897,50 PLN brutto, terminem wykonania 14 dni roboczych i okresem gwarancji 60 miesięcy.
Oferta uzyskała: w kryterium 1 – 53,56 punktów, kryterium 2 – 2,14 punktów, 3 – 10 punktów. RAZEM: 65,7 punktów.


3. PHU Ingwar
ul. Pana Tadeusza 20A/35, 10-461 Olsztyn


z ceną: 225.216,00 PLN brutto, terminem wykonania 7 dni roboczych i okresem gwarancji 36
miesięcy.
Oferta uzyskała: w kryterium 1 – 46,59 punktów, kryterium 2 – 4,28 punktów, 3 – 3,3 punktów. RAZEM: 54,18 punktów.


4. PHPU ZUBER Andrzej Zuber
ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław


z ceną: 223.778,00 PLN brutto, terminem wykonania 1 dzień roboczy i okresem gwarancji 60 miesięcy.
Oferta uzyskała: w kryterium 1 – 46,89 punktów, kryterium 2 – 30 punktów, 3 – 10 punktów. RAZEM: 96,89 punktów.

Z postepowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.


Kamil Zbroja

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2017-03-29 22:03:55 | Data modyfikacji: 2017-03-29 22:05:51.
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O
ZAMÓWIENIU nr PGD/DUMKA/002

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
nr PGD/DUMKA/002

na dostawy pomocy dydaktycznych oraz komputerów z infrastrukturą sieciową


Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:


W SIWZ jest:


VII. Opis sposobu przygotowania ofert:
7. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym w SIWZ w zamkniętej kopercie oznaczonej jako: OFERTA na dostawy pomocy dydaktycznych oraz komputerów z infrastrukturą sieciową NIE OTWIERAĆ PRZED: 23.03.2017 r. GODZINĄ 12.00
VIII. Miejsce oraz termin składania  ofert.
1. Oferty należy złożyć w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie
2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2017 r. o godzinie 11.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie dnia 23.03.2017 r. o godzinie 12.00.

Zmienia się na:


VII. Opis sposobu przygotowania ofert:
7. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym w SIWZ w zamkniętej kopercie oznaczonej jako:
OFERTA
na dostawy pomocy dydaktycznych oraz komputerów z infrastrukturą sieciową
NIE OTWIERAĆ PRZED: 28.03.2017 r. GODZINĄ 12.00
VIII. Miejsce oraz termin składania  ofert.
1. Oferty należy złożyć w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim ul.
Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie
2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 28.03.2017 r. o godzinie 11.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim ul.
Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie dnia 28.03.2017 r. o godzinie 12.00.


W SIWZ jest:


Formularz ofertowy:
... podpisanie umowy nastąpi nie później niż 30 marca 2017 r.


Zmienia się na:


... podpisanie umowy nastąpi nie później niż 5 kwietnia 2017 r.


Zamawiający modyfikuje ogłoszenie o zamówieniu w następujący sposób:


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 23/03/2017, godzina: 11:00


W ogłoszeniu powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28/03/2017, godzina: 11:00


Kamil Zbroja

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2017-03-22 21:32:34 | Data modyfikacji: 2017-03-22 21:35:44.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr PGD/DUMKA/002

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
nr PGD/DUMKA/002

na dostawy pomocy dydaktycznych oraz komputerów z infrastrukturą sieciową


W trakcie prowadzonego postepowania Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego zwnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ:


Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nigdy nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.


Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane lecz instalacja nie musi być dokonana przez producenta komputera.


Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz z Product Key w formacie XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX,
świadczącym o jego indywidualnym numerze seryjnym pozwalającym na jego ponowne odtworzenie i instalację. Certyfikat autentyczności Microsoft COA (ang. Certificate of Authenticity) jest to jedynie etykietą pozwalającą rozpoznać oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft umieszczaną na obudowie komputera lub na opakowaniu produktu, w zależności od jego wersji. Celem numeru COA jest ułatwienie weryfikacji autentyczności produktu. Pomaga także w kwestiach produkcyjnych i dystrybucji natomiast dla klienta nie ma żadnego znaczenia licencyjnego.


Pytanie Wykonawcy:
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania przy odbiorze (wewnętrzna procedura).


Pytanie Wykonawcy:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zweryfikuje legalność dostarczonego oprogramowania według powszechnie i ogólnie dostępnych procedur.


Pytanie Wykonawcy:
Laptopy (komputer przenośny) dla szkół stawka VAT to 23%, pytam, czy zapis „Zamawiający wystawi Wykonawcy oświadczenie o zakupie komputerów z przeznaczeniem do celów dydaktycznych.” zmienia ten fakt i wtedy stawka wynosi 0%?
Odpowiedź Zamawiającego:
Jedynymi Instytucjami uprawnionymi do udzielania wiążących interpretacji w zakresie prawidłowych stawek podatku od towarów i usług są Organy Skarbowe. Za prawidłowość zastosowania odpowiedniej stawki podatku odpowiada wystawca, a nie odbiorca faktury. Zamawiający nie posiada żadnych kompetencji do podejmowania decyzji, które leżą w indywidualnej gestii Wykonawców.


Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w składanych ofertach.


Kamil Zbroja

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2017-03-22 21:24:55 | Data modyfikacji: 2017-03-22 21:34:55.
Ogłoszenie nr 45045 - 2017 z dnia 2017-03-16 r.
Górowo Iławeckie: na dostawy pomocy
dydaktycznych oraz komputerów z infrastrukturą
sieciową

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Pomorska Grupa Doradcza, ul. Zbożowa 7/46, 81-020 Gdynia. Adres poczty elektronicznej: przetargi@kamilzbroja.eu

Numer telefonu: 500 205 198; Numer faksu: 58 620 80 57


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, krajowy numer identyfikacyjny 28017605800000,

ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 611 243,

e-mail: krzysztof.szmit7@wp.pl, faks 897 611 228.


Adres strony internetowej (URL): http://www.szkolazdumka.samorzad.pl w zakładce Przetargi.

...

Uwaga! Szczegóły w załącznikach poniżej.

FORMULARZ_SIWZ__komputery.rtf

oglosz_o_zam.rtf

SIWZ__komputery.pdf

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2017-03-16 14:43:09 | Data modyfikacji: 2017-03-16 21:18:48.
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT do rozeznania rynku z
dnia 27 lutego 2017roku 1/02/RPOWM /2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT
do rozeznania rynku z dnia 27 lutego 2017roku 1/02/RPOWM /2017
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
RPWM.02.02.01-28-0094


W dniach 17.02.2017– 08.03.2017roku przeprowadzono wybór wykonawców w trybierozez nania rynku. Rozeznanie dotyczyło realizacji usług w zakresie SZKOLENIA DLA  NAUCZYCIELI w ramach projektu „ Efektywne techniki nauczania szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 w ramach Osi Priorytetowej: 2 „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe realizowany na podstawie Uchwały nr 691/1153/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2016roku.

I. Informacja o sposobie upublicznienia rozeznania rynku:
Rozeznanie rynku zostało zamieszczone na stronie realizatora projektu:

....

III. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:
Do wyboru usługi wybrano ofertę : FIRMY DORADCZO-SZKOLENIOWEJ CONSULTING JULITA ORŁOWSKA-SZCZEPAŃSKA 89-600 CHOJNICE. 
Zaproponowana cena mieści się w zaplanowanej do wydatkowania na ten cel wysokości środków.
IV. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane e-mailem do Oferenta oraz zostało upowszechnione na stronie internetowej BIP Zamawiającego http://www.szkolazdumka.samorzad.pl/.


Koordynator projektu
Renata Gąsiorek


Górowo Iławeckie, 13 marca 2017roku.

 

Uwaga! Protokół w całości w załaczniku poniżej.

 

 protokul_1_02_rpowm_2017.pdf

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2017-03-13 22:11:49 | Data modyfikacji: 2017-03-13 22:18:52.
ROZEZNANIE RYNKU NR 1/02/RPOWM /2017 SZKOLENIA DLA
NAUCZYCIELI

Górowo Iławeckie, 27 lutego 2017roku


ROZEZNANIE RYNKU NR 1/02/RPOWM /2017
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
RPWM.02.02.01-28-0094/16


Dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim kierując się zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług w ramach projektu pt. „Efektywne techniki nauczania szansą na sukces”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 w ramach Osi Priorytetowej: 2 „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe realizowany na podstawie Uchwały nr 691/1153/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2016roku.


I. Specyfikacja zamówienia:


1. Okres realizacji zlecenia: 20.03.2017r. – 31.12.2017r.
2. Uczestnikami szkoleń będą nauczyciele Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim ( gimnazjum i liceum).
3. Zamawiający: Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie
4. Wymagania odnośnie szkoleń:

...

Uwaga! Szczegóły w dołączonych plikach poniżej:

Rozeznanie rynku

Oferta cenowa - wzór

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2017-02-27 22:16:32 | Data modyfikacji: 2017-02-27 22:27:54.
Data wprowadzenia: 2017-02-27 22:16:32
Data modyfikacji: 2017-02-27 22:27:54
Opublikowane przez: Włodzimierz Halan