• Strona Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania: szkolazdumka.pl

1. Zespół Szkół zapewnia uczniom rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2. Zespół Szkół respektuje zasady nauk pedagogicznych, Konstytucję RP, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989r.

3. Zespół Szkół zapewnia uczniom wywodzącym się z mniejszości ukraińskiej podtrzymanie tożsamości narodowej poprzez:

- naukę języka ukraińskiego,
- naukę historii i geografii Ukrainy,
- poznanie i rozwijanie elementów kultury ukraińskiej,
- prowadzenie zajęć artystycznych lub innych dodatkowych zajęć.

4. W celu umożliwienia pełnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży Zespół Szkół (Gimnazjum, Liceum) zapewnia:

 • realizację obowiązku szkolnego (nauki) dla uczniów Gimnazjum i obowiązku nauki w liceum ogólnokształcącym oraz kontroluje jego spełnianie, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • realizację programów nauczania,
 • tworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej w szkole(w ramach posiadanych środków),
 • zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych,
 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, olimpiadach, przeglądach kulturalnych oraz zawodach sportowych,
 • dokonanie świadomego wyboru przez absolwentów Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego dalszego kierunku kształcenia,
 •  rozwijanie uzdolnień,
 • rozwijanie osobistych zainteresowań,
 • rozwój zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych - poprzez organizowanie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć sportowych i innych form zajęć pozalekcyjnych,
 • poznanie dziedzictwa kultury narodowej (ukraińskiej, polskiej), europejskiej i światowej,
 • efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich,
 • kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób przygotować młodzież do pracy w warunkach współczesnego świata,
 • organizacje (w ramach posiadanych środków) zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży uwzględniających ich potrzeby rozwojowe,
 • naukę religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
 • możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2016-11-19 18:22:55 | Data modyfikacji: 2016-11-19 22:41:57.
Data wprowadzenia: 2016-11-19 18:22:55
Data modyfikacji: 2016-11-19 22:41:57
Opublikowane przez: Włodzimierz Halan